mozaika

Organizatorzy

logo Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
logo Urząd Miasta Torunia
Urząd Miasta Torunia
logo Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Towarzystwo Naukowe w Toruniu